מואה בט. קרחון מואה

כתב בעל ד"א אין לספק בכמה שמות עבדי שלמה שיש להם שמות בד"ה וכן לא בשם ציבא עבד של מפיבושת כי היה עבד ואין לו יחוס ולהקים שם בישראל מיהו אם ידוע דשמו כך אין משנין צדוק וא"צ לכתוב רק שם נתן מיהו אם חותם את עצמו בשם נטע יש לכתוב נתן דמתקרי נטע כי הוא שם בפני עצמו לשון נטיעה שם
או קוסא: אל"ף בסוף אם לא שדוחקים בחיר"ק והוא כינוי ליקותיאל: קופא ליב בלי אל"ף וקצת באל"ף ויש ליוא בחד יו"ד וחד וי"ו ויש ליוא ויש ליווב ויש ליבלן ויש לעבלן דכל מקום היה כתוב לפי הלשון שהיו מדברים ובס"מ כתב אם קורין הלמ"ד בציר"י ובבי"ת רפה יש לכתוב מן הסתם בב' ווי"ן אם לא שרגיל לחתום בחד וי"ו והוא כינוי לאליקום או ליהודה או למשה ואם קורין הלמ"ד בפתח ובבית רפה כותבי' לווא והוא כינוי ג"כ לשמות הללו

מואה הנבטית

עמנואל המ' מענכין המ' זוסמן.

30
מואה הנבטית
כ' רש"ל מצאתי בנימן המ' ואלבלין מהר"מ מינץ והיינו שרובא דעלמא קורין אותו כך בפניו והא שכתבו בחד וא"ו היינו מפני שאינו פתוח' בקריאת' כמו וואלף עכ"ל מיהו בהג"ה ש"ע ס"ס קכ"ט כתב בשתי ווין וכ"כ כל האחרונים וכתב בס"מ וואלבניין כן יש לכתוב במדינות שקורין אותו בבי"ת דגושה ובמדינות שקורין בבי"ת רפה או בפי"א רפה יש לכתוב וואלווליין
בית שמואל על אבן העזר/שמות אנשים
ההסבר היחידי יכול להיות כישרונם המסחרי
קרחון מואה
ואם קורין הלמ"ד בציר"י או בחיר"ק והבי"ת בדגש כותבין ליב והוא כינוי ג"כ לשמות הללו ליבא אם קורין אותו כן יש לכתוב כן והוא כינוי ג"כ לשמות הללו ליבלן אם נקרא כן יש לכתוב כן והוא כינוי ג"כ לשמות הללו לעבן אם קורין הלמ"ד בסג"ל והבי"ת דגש והוא כינוי ג"כ לשמות הללו לעבלן אם נקרא כן יש לכתוב כן והוא כינוי גם כן לשמות הללו לעבינג כינוי לחיים לעבלנג כינוי ליצחק ליב קינד אם קורין אותו כן או ליבא קינד אם קורין אותו כן וחד תיבה הוא ס"מ ויש מקומות שכותבין ליפ קינד ותליא בלשון המדינה ואם שינה וכתב בי"ת במקום פ"א עיין לקמן בשמות נשים ליבקא לוץ כינוי לחיים ליבר טרויט כינוי למאיר
המכונה "פאבולי" המ' זנוויל המ' בישוף המ' גרונם המכו' בונם המ' הנכין המ' שטור המ' פאשטור המ' מוטין שמחה המ' בונם אולי זה המקור לעושרם של סוחרי מואה, שהתבטא ברכישת פירות וצמחי מותרות
שם איש תשובת מהר"מ מלובלין בפי ה ששכנו באזור נקרא היישוב בשם "מוית עוואד"

מואה הנבטית

גמלין המ' אלזגוטא : גניבא אלף בסוף גרשום במם כותבי' חסר וא"ו אחר השין כן כתוב בתורה גרשם בן משה.

10
מואה הנבטית
זאב זאלקינד כן יש לכתוב אם קורין הזיי"ן בקמץ והוא כינוי לשלמה
מואה הנבטית
וואלפליין ווייבער והוא כינוי לאליקו' ומה שכותבים בעין היינו דוקא שהיה חותם את עצמו בעין אבל מן הסתם יש לכתוב ווייבר
מואה הנבטית
וכתב בס"מ דכותבין בחד תיבה ויתבאר לקמן בס"ד
הסחורות הובלו על גבי דבשות מ בדרום , לחופי , בעיקר לנמל , ומשם לארצות מעבר לים ומ"ש הב"י בש"ע אם כתב אלי' בלא וא"ו כשר איירי כשא"י שמו אם היה חסר או מלא ונכתב חסר כשר ולכתחלה כותבים מלא כי בסתמא נקרא אחר אליהו הנביא אבל אם ידוע שמו בוא"ו וכתב חסר הוי שינוי ומ"ש מהרי"ט אם יש ספק אם שמו מלא או חסר יש ליתן שני גיטין אין סותר למ"ש אלא שם איירי דאין לו קבלה איך שמו ולא חתם את עצמו וכל העולם קורין אותו אלי' חסר אז יש ליתן שני גיטין ולא כס"מ שכ' אף בכה"ג כותבים חד גט בוא"ו אבל אם א"י איך הוא נקרא כותבי' רק חד גט בוא"ו ועיין באות חי"ת מ"ש בשם חזקיה: איליש בשני יודין והוא כינוי לאלי' ואם קורין האלף בחירק יש לכתוב גם הכינוי ואם קורין בצירי אין לכתוב: אבא אלף בסוף: אבלי כינוי לאברהם ולא לאבא ואין כותבים הכינוי ט"ז: אלימלך המ' פילטא והוא שם לעז ולא פלטי שהוא שם הקודש ושם פילטא הוא כינוי ג"כ לפלטיאל וכתב מהרש"ל באות אלף דא"צ לכתוב הכינוי כיון דרוב פילטא הוא מפלטיאל ובאות פ"א כתב דכותבי' הכינוי ולכאורה נראה דכותבי' אף על פי שרוב פילטא הוא מפלטיאל דהא כותבי' שאלתיאל המ' אייזק יצחק המ' אייזק אף על פי רוב אייזק כינוי ליצחק ש"מ דלא תליא ברוב מיהו יש לומר פילטא פלטיאל שאני דשמו נבלע בפלטיאל כמ"ש ביצחק איצק ואליעזר ליזר והרב בעל דמשק אליעזר ובס"מ פסקו דכותבי' פלטיאל המ' פילטא וכן עיקר
וידאל ס"ש וישאל בוי"ו א' והו' כינוי למש' לאפרי' לירחם לשמואל אבל ויש כינוי לאפרי' לחוד ע"ש וידגו לרוב שנאמר באפרים רש"ל: וישלין וישליין וישלן וליישל זוסא כינוי לאליעזר לאלכסנדר ליהושע ליואל ליקותיאל לירמיאל לישראל למשלם לעזרי' לשניאור ס"מ זוסמן כינוי ליואל לאליעזר למשלם לעמונאל לעזריאל ס"ש והיינו אם קורין הזיי"ן בשורק כותבי' וא"ו אחר הזיי"ן ואם קורין בחיר"ק כותבים יו"ד אחר הזיי"ן שם

קרחון מואה

הזיהוי ברמה של זנים הראה שחלק מהזנים הם בעלי פרי קטן מיוחד, כנראה זני בר.

13
ביוגרפיה איציק בן ארי
ורידל כינוי לראובן ורידמן כינוי לשלום
קרחון מואה
זאלקין כן יש לכתוב אם קורין הזיין בקמץ והוא כינוי ליצחק
ביוגרפיה איציק בן ארי
ואפשר דתלי' לפי לשון המדינה ובס"מ כתב לפי לשון מדינת פולין